Regulamin serwisu Wokalmania.pl

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym Wokalmania.pl, którego właścicielem jest Fundacja Rozwój Bez Granic z siedzibą w Krakowie (30-654), ul. Heila 9/52 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533266; NIP: 6793105925; REGON: 360349459.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

1.    Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.

2.    Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika.

3.    Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

4.    Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

5.    FRBG (Fundacja Rozwój Bez Granic) – właściciel Wokalmania.pl.

6.    Platforma (Wokalmania.pl) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem wokalmania.pl.

7.    Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.

8.    Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z FRBG, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.

9.    Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

10. Kurs / Produkt – usługa lub produkt cyfrowy (kurs online, e-book itp.) oferowany na Platformie.

II. Korzystanie z Platformy

§ 3

1.    Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Transferuj.pl.
3.    Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4.    Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.

5.    Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do właściciela Platformy.

6.    Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

7.    Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.

8.    Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

9.    Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.

§ 4

Korzystanie z większości zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.

III. Rejestracja w Platformy

§ 5

Rejestracja Użytkownika obejmuje:

1.    zaakceptowanie warunków Regulaminu,

2.    prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,

3.    potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.

2.    Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.

3.    Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

1.    FRBG zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.

2.    FRBG zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.

3.    W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów

4.    Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

1.    FRBG zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

2.    Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo FRBG do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.

3.    Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.

4.    Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez FRBG wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z FRBG w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres janek@wokalmania.pl o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Wokalmania.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

1.    Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

2.    Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.

3.    Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

2.    Użytkownik powinien informować FRBG, o zmianach danych przekazanych FRBG w trakcie rejestracji.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

1.    FRBG nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2.    Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. FRBG nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

1.    FRBG zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.

2.    Wszystkie produkty sprzedawane przez FRBG objęte są 30-dniową gwarancją satysfakcji (lub dłuższą w przypadku niektórych produktów) albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. FRBG będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio do FRBG za pomocą listu poleconego wysłanego na adres FRBG (liczy się data nadania), prywatnej wiadomości wysłanej w ramach systemu Wokalmania.pl lub wiadomości e-mail wysłanej na janek@wokalmania.pl o ile FRBG potwierdzi jej otrzymanie. Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez FRBG danych do przelewu w banku polskim lub za pośrednictwem systemu płatności online użytego do opłacenia zamówienia, o ile będzie to technicznie możliwe.

3.    Niezależnie od powyższego punktu zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem FRBG, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

1.    FRBG nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą FRBG w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

2.    FRBG nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

1.    Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.

2.    O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody FRBG lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 17

1.    Przesyłanie do FRBG poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.

2.    Zebrane dane osobowe są administrowane przez FRBG lub podmiot działający na rzecz FRBG i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.

3.    Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych FRBG.

§ 18

1.    Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2.    Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 19

1.    FRBG nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2.    FRBG nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3.    Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od FRBG, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku FRBG nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 20

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 21

1.    Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez FRBG będą zamieszczane na Platformie.

2.    Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

§ 22

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody FRBG.

§ 23

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 24

Wszelkie spory z FRBG powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny.